Generelt

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem WEBNØRD, CVR-nr. 38430211 (herefter benævnt ”​WEBNØRD”​) som sælger og kunden (herefter benævnt ”​Køber”​). WEBNØRD og Køber bliver tilsammen benævnt Parterne.

Enhver aftale om levering med WEBNØRD sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle aftaler mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den af WEBNØRD fremsendte ordrebekræftelse.

1. Indgåelse

WEBNØRD bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når WEBNØRD har afsendt sin ordrebekræftelse. WEBNØRD er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af WEBNØRD fremsendte tilbud.

Når Køber har modtaget en ordrebekræftelse fra WEBNØRD og bekræftet denne, har Køber accepteret de af WEBNØRD fremsendte tilbud, medmindre Køber forinden og på anden vis har accepteret tilbuddet.

Hvor Købers loginoplysninger påkræves for at opfylde aftalen, skal loginoplysningerne fremsendes WEBNØRD senest 8 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget. Der gives WEBNØRD fuld dispositionsret over Købers konti – hvilket medfører, at WEBNØRD er berettiget til at deaktivere adgangen for andre kundeadministratorer.

2. Opsigelse

Såfremt Køber vil opsige en indgået aftale/opgave med med WEBNØRD, skal Køber senest 2 dage før opstart af opgaven meddele til WEBNØRD, at aftalen opsiges. Har WEBNØRD ikke rettidigt modtaget en sådan opsigelse, fortsætter aftalen indtil arbejdet er udført hvorefter aftalen kan opsiges.

Såfremt der ikke er angivet en bindingsperiode ved en løbende ydelse, er begge Parter berettiget til at opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

3. Priser

Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms.

Ved større opgaver er WEBNØRD berettiget til at fakturer halvdelen af opgaven forud. Efter klarmelding af opgave, faktureres resterende 50% af opgaven med 8 dage netto.

WEBNØRD er berettiget til at opkræve oprettelsesgebyr ved aftalens indgåelse, hvilke gebyrer vil fremgå særskilt i tilbuddet/ordrebekræftelsen.

Såfremt der i aftaleperioden eller ved aftaleindgåelsen indtræder prisstigninger hos de leverandører, som WEBNØRD anvender til opfyldelse af aftalen med Køber, er WEBNØRD berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger. Dog ikke uden at have adviseret Køber i forvejen.
WEBNØRD er berettiget til at fakturere Køber straks, medmindre anden aftale er indgået. Betalingsbetingelserne forefindes på fakturaen. WEBNØRD er tillige berettiget til at kræve et depositum hos Køber ved aftaler med en bindingsperiode, eller ved køb hvor købesummen udgør et beløb større end kr. 10.000 ekskl. moms.

4. Betalingsbetingelser

WEBNØRD har betalingsfrist på 8 dage netto. Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente i henhold til Renteloven.

Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse, ligesom WEBNØRD er berettiget til at kræve kompensationsgebyr på kr. 310,00.

Ved betalingsmisligholdelse er WEBNØRD berettiget til at kræve WEBNØRD’ omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

5. Leveringsbetingelser

Ved levering af marketings opgaver som Facebook eller Google AdWords administration hvor leveringen sker successivt, kan Køber ikke hæve aftalen, medmindre WEBNØRD ikke har igangsat det aftalte arbejde inden 30 dage efter at Sælger har godkendt ordrebekræftelsen.

Ved levering af opgaver som udvikling, design og konsulentydelser, leveres opgaven som aftalt i kontrakt eller på mail. For opsigelse gælder pkt. 2

6. Force majeure

WEBNØRD er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af WEBNØRD’ forpligtelser, såfremt WEBNØRD kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for WEBNØRD’ kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.

I så fald er WEBNØRD berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af Parterne forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af Parterne til at hæve aftalen.

7. Reklamations- og undersøgelsespligt

Køber er pligtig til at undersøge det leverede straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende. Ved løbende ydelser, herunder, men ikke begrænset til Google AdWords, er Køber afskåret fra at reklamere, medmindre der foreligger åbenbare mangler.

8. Misligholdelse

Såfremt Køber væsentlig misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage efter at WEBNØRD har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er WEBNØRD berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen.

Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:
Købers manglende betaling,
Købers ændring af loginoplysninger i aftaleperioden, jf. pkt. 2.3,
Øvrige hindringer, som kan tilregnes Køber og som forhindrer WEBNØRD i at opfylde aftalen (købers fordringshavermora).

Dersom Køber væsentlig misligholder nærværende betingelser, er WEBNØRD, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt og uden at eventuelle rabatter medregnes. For løbende ydelser med en bindingsperiode indebærer dette, at WEBNØRD er berettiget til at fakturere for hele bindingsperioden, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

9. Ansvarsbegrænsning

WEBNØRD’ erstatningsansvar er maksimeret til 10 % af fakturaprisen for det mangelfulde, og WEBNØRD kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller øvrige tab.

Særligt for annoncering: Såfremt WEBNØRD anvender et søgeord i kundens kampagner eller markedsføringsmateriale, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender et søgeord der på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan WEBNØRD ikke gøres erstatningsansvarlig herfor. WEBNØRD er tillige berettiget til uden videre varsel og uden tilbagebetalingspligt at ændre eller afbryde kampagner, som er i strid med god markedsføringsskik, redelig handlemåde eller tredjemands immaterielle rettigheder.

10. Tavshedspligt og fortrolighed

De mellem WEBNØRD og Kunden udvekslede oplysninger skal behandles fortroligt. WEBNØRD er dog berettiget til at videregive oplysninger til tredjemand, som er nødvendig for at kunne opfylde sine aftaleforpligtelser. Køber er ikke berettiget til at videregive oplysninger af enhver art til tredjemand, herunder – men ikke begrænset til – aftalen mellem WEBNØRD og Kunden samt korrespondance m.v.

Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Derfor er det samtidigt aftalt, at WEBNØRD og Kunden ikke må udtale sig negativt om hinanden i offentligheden, uanset i hvilken form denne er fremsat og offentliggjort. Forbuddet gælder samtidigt på sociale medier samt øvrige online medier.

Overtrædelse af dette punkt udløser ​betaling af en konventionalbod på kr. 5.000,00​ for hver selvstændig overtrædelse. Ved vedvarende overtrædelse af dette punkt, anses hver påbegyndt dag for en selvstændig overtrædelse, der udløser konventionalbodens betaling i hvert enkelt tilfælde.

11. Særligt ved markedsføringskonti (Google facebook etc.)

I tilfælde af opsigelse eller ophævelse af aftalen, vil WEBNØRD lade AdWords konti og deslige køre uændret videre uden at pause aktiviteterne, medmindre Køber forud for opsigelsen henholdsvis ophævelsen har instrueret WEBNØRD i andet.

12. Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter dansk rets regler og ved Retten i Roskilde.

13. Informationsmails

I forbindelse med Købers aftale med WEBNØRD, afsendes der løbende information til kunden, som er relevant for det købte produkt/ydelse. Disse mails vil kun dreje sig om det købte og der vil ikke blive sendt markedsføringsmails af nogen art. Køber kan til enhver tid afmelde sig disse informationsmails.